Skip to main content

Läckö

 • År
  2008
 • Plats
  Vänern
 • Beskrivning

  DEN VACKRASTE DELEN - av tävlingsområdet förblir obebyggt. Alla utom två av de stora tallarna bevaras.
  BYGGNADENS FASADER - förändras med årstiderna. Den är en grönskande boské - fasader formade med löv.
  LJUSSPELET - genom lövverket ger en oförglömlig upplevelse i utställning och restaurang.
  NATURUMMET OCH RESTAURANGEN - kan ha verksamhet helt oberoende av varandra utan störningar. 
  TOALETTERNA - kan nås neutralt och vara öppna även när det övriga huset är stängt.
  TRANSPORTER TILL OCH FRÅN KÖK - sker via en separat väg för att inte störa persontrafiken till och från naturumet. 
  HELA ANLÄGGET - är tillgänglig.
  OM NATTEN GLIMMAR LJUSET - från restaurang och naturum genom lövverket.

  BYGGNADEN FÖRHÅLLER SIG TILL OMGIVNINGEN
  Det nya naturumet med restaurang vid Läckö Slott vill finnas men inte vara iögonfallande. Valet av tävlingstomt ger redan dessa förutsättningar med ett relativt stort avstånd ned till vattnet och ett stort antal tallar mellan byggnaden och strandpromenaden.  Platsen är vacker och speciell och besökaren bör först uppleva skönheten i naturen för att sedan finna ett hus i denna. Motto Anna vill förstärka detta genom att själv vara en del av naturen. Fasaderna förändras över året från ljusgrönt, grönt, mörkgrönt till guld och smälter samman med marken och träden. Vänerskärgårdens natur är unik och Anna blir dess port med sina dofter av kaprifol och löv.  Från slottet kan man knappast se huset, möjligtvis skymta det. Husets form med sin spets mot söder gör att det blir nästan osynligt från den öppna ängen mellan parkeringen och Kungshamnen.

  BYGGNADENS PLACERING PÅ TÄVLINGSTOMTEN
  Marken inom tävlingsområdet kan förenklat delas upp i två karaktärer: 1. Den sluttande klippmarken från tävlingstomtens högsta punkt som sedan sluttar ned mot öster och Vänern. Vackra klippor med en vacker blandning av lavar och gräs. 2. En sänka med sankare mark i tävlingsområdets västra del mellan hällarna och den tätare skogen. Den sanka marken blir bredare i norr där den avlutas mot de lägre klipporna runt rastborden. Naturum Anna rider över den sankare marken för att behålla så mycket som möjligt av den fastare och vackrare naturen. Med denna placering påverkas ytterst få av de äldre och större tallarna. Två stycken större träd måste tas bort, i övrigt endast mindre träd. Klipphällar och markytor skonas från schaktning då huset står på plintar.

  BYGGNADENS GESTALT
  Anna gömmer sig bakom en häck av avenbok med inslag av rosor. Häckarna är formklippta och bildar husets synliga fasad. De växer i kar av kortenstål som konsolerar från grundläggningsplintarna, och med en distans till marken. Taken är med sedum dels för inneklimat och dels för att den som rör sig i skogen ovanför byggnaden, eller bor i stugorna, även fortsättningsvis skall se gräs och mossa i utblicken mot slottet.

  GÅRDEN
  Ett uppehåll i lövverket släpper in besökaren till entrégården med sitt tak av hängande vildkaprifol – öppet mot utsikten med vattnet och slottet i fonden. I gårdens rygg mot väster återkommer häcken som fond. Från gården går man antingen till höger till naturrumet, rakt fram till toaletter eller till vänster för att komma in i restaurangen. Under gårdens skärmtak finns caféplatser under tak. Mellan skärmtaken är ett nät med hängande kapriol. Skärmtaket vid restaurangen har ljuskupoler av glas för att ge ljus till uteplatserna men skydda mot regn.  

  RECEPTIONEN
  Receptionen är naturumets fönster mot gården. Stora glas ger ett bra skyltläge. En centralt placerad disk betjänar både butik och information. På rullbara monterbord och hyllor mot den östra väggen exponeras butikens varor. Under lågsäsong kan kaffe severas i anslutning till receptionen. Då kan utställningsrummet första, mindre, del användas för caféplatser. Den sida av disken som vetter mot dessa kan då användas för försäljning av kaffe mm. Diskens dubbelsidighet går också att utnyttja vid tillställningar som kräver större garderobsfunktion.  

  ARBETSLOKALER
  Norr om hörsalen finns arbetslokalerna. I mitten finns pentry med överljus. Härifrån ser man ut mot vattnet genom arbetsrummens glaspartier. Mot sjön finns en balkong med utsökt utsikt för personalen att pausa på. Är den stora hörsalen upptagen så kan personalen nå sina lokaler via en dörr från utställningsdelen. Rummet för tillfälliga forskare är tänkt att vara det i mitten då det kan utrustas med vatten och avlopp i anslutning till pentryt samt erbjuda den tillfällige forskaren en vacker och stimulerande utsikt.   

  GALLERIET VÄSTER OM GÅRDEN
  Den norra och den södra delen av byggnaden sammanbinds av en gång. Gången är helt glasad mot gården och får dagsljus som silas in genom häcken. Den västra väggen är sluten och kan utnyttjas som utställningsyta. I anslutning till galleriet ligger kapprum och toaletter som samutnyttjas av restaurangen och naturumet. Gången kan låsas på bägge kortsidor om t.ex. naturumet är öppet med restaurangen stängd, eller tvärt om. Från cafégården finns en dörr direkt in till galleriet för att minska spring i naturum och restaurang vid toalettbesök.  

  RESTAURANG OCH KÖK
  Restaurangen är helt glasad mot gården och mot öster. Den östra sidans glas kommer att ge en utblick mot häcken vilket gör hela denna vägg till en grön vägg. Vid bardisken bildar väggen ett burspråk med utblick mot vattnet. Längs den västra väggen finns lanterniner som ger överljus. Restaurangen rymmer det efterfrågade antalet platser. Köket är placerat i byggnadens sydligaste del för att kunna nås med transporter via en egen väg för att inte promenerande besökare skall störas, samt att det ger möjlighet till kökstransporter under hela dagen. Kylt soprum finns i anslutning till lastbryggan mot den lastgård som bildas mellan häckens förlängning och berget i öster. På lastgården finns plats för sorteringskärl för torra sopor.  

  UTSTÄLLNINGSRUMMET
  Utställningen når man antingen direkt från gården eller via receptionen. Skjutbara väggar mellan reception och utställningsdel gör att öppenheten dem emellan kan ökas eller minskas. Utställningsrummet med sin koniska planform kan delas in i tre rum genom skjutbara väggskivor som magasineras inne i de fasta väggarna. Besökaren får här uppleva det silade ljuset genom häcken och se solreflexerna som bildas mellan löven dansa på golvet. Längst fram i utställningen öppnar sig rummet mot utsikten med stora glasade partier. Rummet har en lägre zon utmed fasaden med en rumshöjd av 2.8 meter. För att kompensera den lägre takhöjden är rummet drygt 4 meter i sin centrala del.

  HÖRSALEN
  Hörsalen, eller samlingssalen, kan nås både från utställningen och receptionen. Rummet kan antingen vara en del av utställningsytan eller stängas och användas separat. Vid mycket stora evenemang kan hörsalen utvidgas med de skjutbara väggarna till en nästan dubbelt så stor yta. Hörsalen mörkläggs med de skjutbara skivor som täcker fönsteröppningarna. Är fönstret vid föreläsaren inte fördraget så får åskådarna en spännande utsikt i mossan, lavarna och skogen som växer helt inpå huset vid dess västra sida. I väggen mot norr finns stols- och bordsförråd bakom skjutdörrar. Hörsalens takhöjd går från 3 meter till 3.6 meter.